ОТ ПЪРВИ АПРИЛ ЗАПОЧВА ПРИЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СТИПЕНДИИ НА ОБЩИНА СЛИВЕН ЗА 2023 Г.

...
13.03.2023 / 11:45

От първи април започва приемът на документи на кандидатите за стипендии „Хаджи Мина Пашов“, годишна стипендия, месечна стипендия и еднократно финансово подпомагане. Стипендиите се отпускат съгласно Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Сливен. Крайният срок е до 1 май.

 

Задължителни документи на кандидатите за стипендии:

 

1. Искане за предоставяне на финансова помощ – по образец;

 

2. Удостоверение за раждане (копие);

 

3. Документ (оригинал или заверено копие), удостоверяващ училището, в което се обучава;

 

4. Копие от документи (диплома, грамота и протокол) за областта, в която кандидатства, удостоверяващи класирането за предходната година;

 

5. Мотивационно писмо.

 

Документите за кандидатстване се адресират до кмета на община Сливен и се завеждат в деловодството на Община Сливен, след проверка от секретаря на комисията по стипендиите. Не се разглеждат непълен комплект документи и такива, получени след крайния срок, указан в настоящата наредба. Кандидатстването и одобрението за стипендиите и стимулите по чл. 3 от Наредбата се осъществява в една сесия с постижения само от предходната календарна година.

 

Формуляр от искането за предоставяне на финансова помощ можете да получите от: деловодството на Община Сливен; секретаря на Комисията по стипендиите

 

За по-подробна справка: Община Сливен, стая 102, тел: 611 102.

 

Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Сливен е публикувана на сайта на Община Сливен /www.sliven.bg/.

 

Образец – Приложение 1 към чл. 8 ал. 1

 

ЧРЕЗ КМЕТА

 

Формулярът се подава:

лично, чрез деловодството на община Сливен

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

КОМИСИЯТА ПО

СТИПЕНДИИТЕ

ОБЩИНА СЛИВЕН

И С К А Н Е

за предоставяне на финансова помощ на дете/младеж с изявени дарби

 

№ Дата

Попълва се служебно Попълва се от кандидата

 

В настоящата таблица се попълват данните на кандидата или официалния му представител

1. Име, презиме, фамилия

2. лична карта № Издадена на/от

3. ЕГН: 4. месторождение

5. Постоянен адрес:

6. Настоящ адрес:

7. Координати за кореспонденция (, , e-mail):

 

На основание чл.15 от Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Сливен отправям искане за предоставяне на финансова помощ/стимул:

 

В настоящата таблица се попълват данните на детето, ако документите се подават от официален представител

1. Име, презиме, фамилия

2. ЕГН:

3. Настоящ адрес:

 

За (отбележете с, отговарящ на Вашите предпочитания):

 

Стипендия „Хаджи Мина Пашов” Стимулиране Еднократно

Годишна

Месечна

Забележка:Всеки кандидат може да кандидатства за повече от една от описаните в чл.2, ал.2 области и в чл.3 видове.

 

Сумата се изплаща в брой на касата на Община Сливен .

 

Прилагам следните документи:

1. Удостоверение за раждане (копие);

2. Документ (оригинал или заверено копие), удостоверяващ училището, в което се обучавам.

3. Копия от документи (диплом, грамота и протокол) за областта, в която кандидатства, удостоверяващи класирането за предходната година.

4. Мотивационно писмо.

 

Подпис:

 
 
comments powered by Disqus
 

Copyright © 2008-2024 Аве Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев