ОБЯВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ СЛИВЕН

...
31.07.2020 / 13:07

Общинският съвет Сливен открива процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд – Сливен и Районен съд- Сливен за мандат 2020– 2024

 

Документът е публикуван на 31.07.2020 г.

 

Общински съвет Сливен, на основание чл.68, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт, чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решение № 268 от 30.07.2020 г. на Общински съвет Сливен, открива процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд-Сливен за мандат 2020 – 2024 г., както следва:

 

За Районен съд - Сливен - 2 /двама/ съдебни заседатели.

 

Изисквания към кандидатите

 

За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който отговаря на следните условия:

 

• Възраст от 21 до 68 години;

 

• Има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд-Сливен;

 

• Има завършено най-малко средно образование;

 

• Не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

 

• Не страда от психически заболявания;

 

• Не е съдебен заседател в друг съд;

 

• Не общински съветник от съдебния район, за който е избран;

 

• Не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

 

• Не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

 

Необходими документи за кандидатстване

 

● Заявление за кандидатстване /по образец, утвърден от Общински съвет-Сливен

 

/Приложение № 1/;

 

● Подробна автобиография, подписана от кандидата;

 

• Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

 

• Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

 

• Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет Сливен да се обръща за препоръки /Кандидатът да посочи поне две лица за препоръки (независимо какви са), като им посочи трите имена и телефон за връзка/;

 

• Мотивационно писмо;

 

• Писмено съгласие /по образец, утвърден от Общински съвет-Сливен

 

/Приложение № 3/;

 

• Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ/по образец, утвърден от Общински съвет-Сливен /Приложение № 2/;

 

• Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

 

Кандидатите се снабдяват с документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по ред и условия, посочени в сайта на Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, като допълнителна информация могат да получат на адрес:

 

София 1000

ул. 'Врабча' 1, ет.2, ст.2

тел. 02 800 4506

 

Място и срок за подаване на документите

 

В срок до 16.00 часа на 21.08.2020 г. включително, кандидатите за съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд-Сливен подават необходимите документи в деловодството на Общински съвет Сливен, стая 104, I етаж, в сградата на Община Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1.

 

Начин и ред за провеждане на процедурата

 

С Решение № 268 от 30.07.2020 г., Общински съвет Сливен избра Временна комисия, която да извърши проверка на документите и да проведе изслушване на кандидатите за съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд-Сливен.

 

Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и документи ще се публикуват на интернет страницата на Общински съвет - Сливен най-малко 14 дни преди датата на изслушването им. Временната комисия изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично заседание, като всеки член на Общински съвет-Сливен може да задава въпроси. Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Сливен становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

 

След проведеното от Временната комисия изслушване, се съставя доклад за протичането му, който се предоставя на Общински съвет Сливен в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на интернет страницата на Общински съвет-Сливен заедно

 

с протокола от изслушването.

 

Общински съвет Сливен, в публично заседание с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове определя кандидатите за съдебни заседатели.

 

 

 

За повече информация: тел. 044 611 101

 

ДИМИТЪР МИТЕВ

 

Председател на Общински съвет – Сливен

 
 
comments powered by Disqus
 

Copyright © 2008-2020 Аве Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев