ИНФОРМАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНАТА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – СЛИВЕН

...
31.07.2017 / 11:56

През първите шест месеца на 2017г. в област Сливен са отпуснати 2818 месечни социални помощи по чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане /ППЗСП/ за сумата от 1 408 879,46 лева.

 

През първото шестмесечие на 2017г. в Дирекции „Социално подпомагане” от област Сливен са отпуснати 58 еднократни социални помощи за задоволяване на инцидентно възникнали потребности. Отпуснатите еднократни помощи са предимно за покриване на здравословна потребност / лечение и медикаменти / или за задоволяване на комунално битови потребности. Максималният размер на помощта е 325лв.

 

През отчетния период в област Сливен е отпусната 1 целева помощ за заплащане наем на общинско жилище и са издадени 107 удостоверения на лица с трайни увреждания за безплатно пътуване по БДЖ.

 

През първото шестмесечие на 2017г. общо за област Сливен са отпуснати 21 395 помощи по Закона за семейни помощи за деца /ЗСПД/ за деца. От тях:

- еднократна помощ при бременност – 624 помощи;

- еднократна помощ при раждане на дете – 1150 помощи;

- еднократна помощ за отглеждане на близнаци до 1г. – 14 помощи;

- еднократна помощ при осиновяване на дете – 3 помощи;

- месечна помощ за деца – 16 864 помощи;

- месечна помощ за отглеждане на дете до 1 година – 1 937 помощи;

- еднократна помощ за отглеждане на дете до 1 година от майка студентка – 7 помощи;

- месечна добавка за дете с трайно увреждане – 723 помощи;

- целева помощ за безплатно пътуване на многодетни майки – 69 помощи;

- еднократна целева помощ за първокласници – 4 помощи.

 

 

Подпомагани лица с трайни увреждания съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания / ЗИХУ /. През първото шестмесечие на 2017г. в област Сливен са отпуснати 22 211 месечни добавки за социална интеграция на лица с трайни увреждания. Реалният брой на лицата с трайни увреждания в областта през отчетния период е 10 758 лица.

Отпуснатите месечни добавки са както следва:

- за транспортни услуги – 10758 добавки;

- за ползване на информационни и телекомуникационни услуги – 1578 добавки;

- за обучение – 2 добавки;

- за диетично хранене и лекарствени продукти – 7828 добавки;

- за достъпна информация – 2026 добавки;

- за наем на общинско жилище – 14 добавки;

- за балнеолечение – 5 добавки.

 

През първите шест месеца на 2017г. в Дирекции “Социално подпомагане” на територията на област Сливен в Националната програма “Асистенти на хора с увреждания” – дейност “Личен асистент” и дейност „Помощник възпитател” са включени общо 51 лица. От тях 5 родители полагат грижи за деца с трайно намалена възможност за социална адаптация и определена чужда помощ.

 

Продължава приема на заявления-декларации за отпускане на целеви помощи за отопление съгласно Наредба №РД-07 / 5 от 16.05.2008г. на МТСП за предстоящия отоплителен сезон 2017/2018г.. До 25.07.2017г. в област Сливен са приети общо 2416 заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление, както следва:

- община Котел – 873 бр.;

- община Нова Загора – 299 бр.;

- община Сливен – 970 бр.;

- община Твърдица – 274 бр.

Припомняме, че целевата помощ за отопление се отпуска за период от пет месеца. От този отоплителен сезон заявленията-декларации се приемат по НАСТОЯЩ АДРЕС на лицата или семействата, а не както досега по постоянен адрес. Крайният срок за подаването им е 31 октомври 2017г.

В заявлението-декларация задължително се заявява видът на ползваното отопление – топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ. При отопление с електроенергия към заявлението-декларация се представя за справка актуален клиентски/абонатен номер. От тази година е променен начина на изплащане на целевата помощ при отопление с топлоенергия, като същата се предоставя на правоимащите лица в пари, а не както досега – на съответните топлофикационни дружества.

Право на помощта имат лица и семейства, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на заявлението-декларация е по-нисък или равен от диференциран минимален доход за отопление в съответната целева група и отговарят на условията на чл.10 и чл.11 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Размерът на целевата помощ се определя със Заповед на Министъра на труда и социалната политика. За предстоящия отоплителен сезон 2017/2018г. правоимащите лица и семейства ще получават целева помощ в размер на 365,10лв. (Размерът на помощта през предходния отоплителен сезон беше 362,30лв.)

 
 
comments powered by Disqus
 

Copyright © 2008-2018 Аве Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев